Sprawozdanie merytoryczne 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARYSZENIA „TRÓJKA ”

w roku 2010.

 

SROWARZYSZENIE „TRÓJKA” powstało 25.06.2010r. z inicjatywy grupy nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olsztynie. (jest to data zebrania założycielskiego)

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Olsztyn VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17.08.2010r.do księgi rejestrowej 000036305 oraz otrzymało statystyczny numer identyfikacyjny REGON  280537527.

Siedziba stowarzyszenia znajduje się przy ul. Kołobrzeska 13M, 10-445 Olsztyn.

Nazwa stowarzyszenia: STOWARZYSZENIE „TRÓJKA”

Zgodnie ze statutem stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całej Polski, a nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje Minister Edukacji Narodowej i Prezydent miasta Olsztyn.

Władze statutowe stowarzyszenia stanowią:

Zarząd STOWARZYSZENIA ”TRÓJKA”:

Prezes: Wołosewicz – Tabaka Elżbieta

Wiceprezes: Skała Jerzy

Skarbnik: Gut – Rogawska Iwona

Sekretarz: Wróblewska – Dziugiewicz  Katarzyna

Członkowie zarządu:

Sędrowska Joanna

Wiecierzycka Marzena

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

1.      Organizowanie szkoleń, kursów i konsultacji oraz udział w procedurach specjalizacyjnych.

2.      Współdziałanie z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno – politycznymi i zawodowymi.

3.      Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, placówkami oraz organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi.

4.      Współdziałanie z instytucjami mającymi wpływ na rozwój naukowy i materialny szkoły.

5.      Organizowanie i współorganizowanie imprez naukowych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

6.      Prowadzenie działalności szkoleniowej, badawczej, terapeutycznej, profilaktycznej i integracyjnej itp. dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

7.      Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci i młodzieży, będących w trudnych sytuacjach życiowych, jak też dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

8.      Działalność na rzecz propagowania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

9.      Rozbudzenie wśród uczniów świadomej postawy młodego ekologa, a następnie postawy ekologicznej.

10.  Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły i jej zasłużonych wychowanków.

 

Realizacja planu działań stowarzyszenia w 2010r.

 

Stowarzyszenie „TRÓJKA” w okresie od września do grudnia 2010 podjęło następujące działania:

1.      Praca zarządu stowarzyszenia:

 • Zgłoszenie działalności stowarzyszenia w Urzędzie Skarbowym
 •   Założenie konta bankowego
 •   Zaprojektowanie karty Deklaracji Członkowskiej
 • Zakupienie pieczątek stowarzyszenia
 •  Zaprojektowanie logo stowarzyszenia
 •   Zaprojektowanie wzoru wizytówek i listownika
 •   Stworzenie dokumentacji stowarzyszenia „TRÓJKA”

o   Plan pracy na rok 2010 i lata 2010/2012

o   Regulaminów: Pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zgromadzenia

 •   Dokumentowanie odbytych zebrań zarządu stowarzyszenia

 

2.      Śledzenie wiadomości i informacji na stronach internetowych organizacji pozarządowych

 •   Wyszukiwanie propozycji szkoleń, akcji, wystaw, spotkań
 •   Wyszukiwanie konkursów grantowych

 

3.      Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Tworzenie projektów” dla członków stowarzyszenia i nauczycieli SP3

 

4.      Uczestniczenie w szkoleniach NGO dla organizacji pozarządowych:

 •   „Tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji oraz metody współpracy NGO z mediami”
 •   „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i budowanie koncepcji projektów” dla początkujących - część I i zaawansowanych - część II
 •   „Księgowość w organizacji pozarządowej”
 •   „Podstawy zarządzania projektem dofinansowanym ze środków UE”
 •   „Zarządzanie zespołem projektowym”
 •   „Management by objectives (MBO – zarządzanie przez cele) w organizacji pozarządowej”
 •   „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza”

5.      Uczestniczenie w debatach i spotkaniach organizacji pozarządowych:

 •   „Dni kultury rosyjskiej – komedia radziecka”
 • „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” – debata kandydatów na prezydenta Olsztyna
 •   „Mam prawo do prawa – przeciw przemocy”

 

6.      Zgłoszenie projektu „Mikołaj, anioły, kolęda – magia świąt” do programu Bank Dziecięcych Uśmiechów

 

7.      Stworzenie koncepcji projektów:

 •   „Słońce zawsze świeci w Internecie”
 •   „Muzyczno plastyczne zabawy w teatr”
 •   „Rymowanki, wierszowani – słowne malowanki”
 •   „Aby zdrowym być trzeba zdrowo żyć”

8.      Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

Ø  Stowarzyszenie „Mała Rosja”

 •   Zbiórka ubrań w ramach akcji pomocy świątecznej dla rodzin ubogich
 •   „Bliżej kultury rosyjskiej – podobieństwa i różnice między Polską a Rosją” – lekcja w klasie II b SP3 prowadzona przez członków stowarzyszenia „Mała Rosja”

Ø  Fundacja PRYMUS – pomoc w przeprowadzeniu Mikołajkowej Międzyszkolnej Spartakiady Świetlicowej

Ø  Olsztyńskie Centrum Wolontariatu PCK w Olsztynie – pokaz pierwszej pomocy

9.       „Tydzień wolontariatu” - zgłoszenie SP3 do akcji programu „Szkoła bez przemocy” działań promujących ideę wolontariatu:

 • Spotkanie z Mikołajem – gry i zabawy w świetlicy szkolnej, rozdanie prezentów
 • „Czy Mikołaj jest wolontariuszem?” – rozmowa kierowana przez nauczyciela – wolontariusza w świetlicy. Zapoznanie dzieci z definicją wolontariatu i jego ideą
 •  „Bombka”– warsztaty plastyczne dla nauczycieli i rodziców
 •   Pieczenie pierników
 • Mikołajkowa Międzyszkolna Spartakiada Świetlicowa – rywalizacja drużynowa
 •   Szczęśliwy los - Mikołajkowa zabawa fantowa
 •   Projekcja filmów promujących wolontariat
 •   Otwarcie Kiermaszu Bożonarodzeniowego
 •   „Jak chciałbym pomóc innym?” – świetlicowy konkurs plastyczny techniką dowolną
 •   Spotkanie z wolontariuszami z Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu PCK
 •   Stworzenie w pracy zespołowej plakatu promującego wolontariat.
 •   Powołanie Szkolnego Klubu Wolontariusza

o   Stworzenie zasad, praw i obowiązków członków Klubu

o   Wpisanie chętnych na listę członków Klubu

10.   „Gentelmani od małego – lekcja dobrych manier” - włączenie się do Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć, zajęcia w świetlicy szkolnej.

Podsumowując działania Stowarzyszenia „TRÓJKA” w roku 2010 należy podkreślić społeczną działalność wolontariuszy,  członków stowarzyszenia i ich sympatyków. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w pracy na rzecz pomocy dzieciom.

 

Prezes

Elżbieta Wołosewicz – Tabaka