Statut

 

Statut

STOWARZYSZENIE „TRÓJKA”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „TRÓJKA”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.      Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawa o stowarzyszeniach ( Dz. U. 1998 r. Nr 20 poz. 104), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

3.      Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy jego członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz wolontariuszy.

4.      Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach statutowych.

5.      Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn ul. Kołobrzeska 13m, Szkoła Podstawowa nr 3, a terenem działania jest teren całego kraju a w szczególności miasto i gmina Olsztyn.

6.      Stowarzyszenie używa podłużnej pieczęci z napisem Stowarzyszenie TRÓJKA, 10-445 Olsztyn,  ul. Kołobrzeska 13M

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i środki działania

§2

Celem Stowarzyszenia jest:

1.      Wspieranie rozwoju szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie.

2.      Kształtowania postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego i idei demokracji.

3.      Propagowanie oświaty, sztuki, kultury fizycznej, ekologii i zdrowego trybu życia.

4.      Rozwijanie umiejętności i zdolności uczniów.

5.      Propagowanie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

6.      Podnoszenie etyki zawodowej i kwalifikacji pracowników oświatowych.

7.      Promocja i rozwój wolontariatu.

8.      Rozwój edukacji pozaszkolnej dzieci.

9.      Promocja i rozwój współpracy międzynarodowej.

10.  Pomoc i integracja społeczna.

11.  Rozwój idei edukacji przez całe życie.

 

§ 3

Stowarzyszenie realizuje swoje statutowe cele poprzez:

 

1.      Organizowanie szkoleń, kursów i konsultacji oraz udział w procedurach specjalizacyjnych.

2.      Współdziałanie z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno – politycznymi i zawodowymi.

3.      Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, placówkami oraz organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi.

4.      Współdziałanie z instytucjami mającymi wpływ na rozwój naukowy i materialny szkoły.

5.      Organizowanie i współorganizowanie imprez naukowych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

6.      Prowadzenie działalności szkoleniowej, badawczej, terapeutycznej, profilaktycznej i integracyjnej  itp. dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

7.      Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci i młodzieży, będących w trudnych sytuacjach życiowych, jak też dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

8.      Działalność na rzecz propagowania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

9.      Rozbudzenie wśród uczniów świadomej postawy młodego ekologa, a następnie postawy ekologicznej.

10.  Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły i jej zasłużonych wychowanków.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§4

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 5

Osoby należące do Stowarzyszenia mogą mieć status członka zwyczajnego, wspierającego i honorowego.

§6

Członkostwo zwyczajne.

1.      Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która:

-         ma obywatelstwo polskie,

-        jest obywatelem innego państwa spełniającym warunki określone w art. 4 ustawy „ Prawo o stowarzyszeniach”.

-         posiada pełnię praw publicznych,

-         złoży pisemną deklarację chęci przystąpienia do Stowarzyszenia Zarządowi Stowarzyszenia.

-        Posiada pisemną rekomendacje dwóch członków stowarzyszenia.

2.      Członek zwyczajny posiada następujące prawa – czynne prawo wyborcze

-         bierne prawo wyborcze,

-         uczestniczenia we wszelkich formach statutowej działalności Stowarzyszenia,

-         korzystania z pomocy naukowej, doradczej  Stowarzyszenia,

-         rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami i Statutem Stowarzyszenia,

-         bycia obecnym na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia, na którym podejmuje się uchwałę dotyczącą jego osoby,

-         w przypadku negatywnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia ubiegającemu się o przyjęcie do Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia.

3.      Obowiązki członka zwyczajnego:

-         przestrzeganie postanowień Statutu regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

-         aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

-         przestrzeganie zasad etyki  oraz dbałość o dobro i prawa osoby ludzkiej,

-         regularne opłacanie składek członkowskich określonych regulaminem stowarzyszenia.

 

§ 7

Członkostwo wspierające.

1.      Członkiem wspierającym może zostać osoba, która:

-         jest osobą prawną,

-         zadeklaruje poparcie dla Stowarzyszenia

-         jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia

-        rekomendacja 3 członków zwyczajnych.

 

2.      Prawa członka wspierającego

-         korzystanie z pomocy naukowej i doradczej stowarzyszenia oraz innych form jego merytorycznej działalności.

 

3.      Członek wspierający posiada wszystkie obowiązki członka zwyczajnego określone w § 6 punkt 3 z wyjątkiem płacenia składek.

 

 

§ 8

Członkowstwo honorowe

1.      Członkiem honorowym może zostać osoba, która:

-         Jest  szczególnie zasłużona dla rozwoju Szkoły lub dla rozwoju realizacji celów Stowarzyszenia,

2.       Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego określone w §6 punkt 2, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3.      Obowiązki członka honorowego:

-        przestrzeganie postanowień Statutu regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

-        przestrzeganie zasad etyki  oraz dbałość o dobro i prawa osoby ludzkiej,

 

§ 9

Utrata członkostwa w stowarzyszeniu następuje w skutek:

 

1.      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2.      śmierci członka,

3.      rażącego naruszenia przepisów Statutu Stowarzyszenia,

4.      z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawnego wyroku Sądu lub skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej,

5.      niepłacenia składek za okres jednego roku,

6.      na pisemny wniosek 30% członków Stowarzyszenia poddany głosowaniu większością głosów Zarządu Stowarzyszenia

 

§ 10

W przypadku ustania członkostwa z powodu określonego w §9 punkt 5,

jego przywrócenie może odbyć się jedynie po uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

 

§ 11

Od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

§ 12

Stowarzyszenie ma prawo rekomendować swoich członków do wszelkich nagród przydzielanych w oświacie.

 

§13

Z płacenia składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia zwolnieni są:

Członkowie wspierający, członkowie honorowi.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§14

Władzami Stowarzyszenia są:

1.      Walne Zgromadzenie,

2.      Zarząd,

3.      Komisja Rewizyjna.

 

§15

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

 

§16

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 

Walne Zgromadzenie

§17

 1. Najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 3. Walne Zgromadzenie może być: Zwyczajne i Nadzwyczajne.
 4. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 5. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może odbywać się w każdym czasie. Jest zwołane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc od zgłoszenia wniosku, na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia nie późniejszym niż jeden miesiąc od zgłoszenia wniosku.
 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia członków Zarząd, co najmniej 14 dni przed terminem.
 7. Głosowanie nad Uchwałami podejmowanymi przez Walne Zgromadzenie Członków jest jawne, z wyjątkiem wyboru Władz Stowarzyszenia, oraz gdy odmiennie postanowi Walne Zgromadzenie.

 

§18

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ osób uprawnionych do głosowania.
 2. Jeżeli w wyznaczonym na Walne Zgromadzenie terminie nie będzie obecnych, co najmniej ½ uprawnionych do głosowania, Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia po upływie 30 minut otwiera Walne Zgromadzenie powtórne. Uchwały tego zebrania są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków. Porządek obrad nie może różnić się od proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

§19

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalenie Statutu i zmian w Statucie,
 2. uchwalenie programu prac Stowarzyszenia,
 3. zatwierdzenie bilansu i innych sprawozdań finansowych,
 4. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zdobywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 7. wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 8. zatwierdzenie regulaminów Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej,
 9. nadawanie i pozbawianie – na wniosek Zarządu Stowarzyszenia członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia oraz uchwały o przeznaczeniu jego majątku,
 12. rozstrzyganie wniosków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej,
 13. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia związków z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach działania.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia

§20

1.      Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.      Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

3.      W przypadku rezygnacji lub śmierci w trakcie trwania kadencji osoby wybranej przez Walne Zgromadzenie, Zarząd Stowarzyszenia ma prawo uzupełnienia swego składu. Uzupełnienie następuje w wyniku głosowania tajnego.

4.      Jeżeli sytuacja określona w ustępie 3 dotyczy Prezesa Stowarzyszenia, funkcję tą pełni do końca wiceprezes, wybrany przez członków Zarządu Stowarzyszenia w tajnym głosowaniu.

 

§21

 1. Zarząd składa się z 3 do 6 osób w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i dwóch członków. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

 

§22

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

§23

Upoważnionych do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz jest Prezes Stowarzyszenia i dwóch członków Zarządu.

§24

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa lub wiceprezesa i skarbnika działających łącznie.

 

§25

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:

1.      reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

2.      wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3.      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

4.      uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,

5.      zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

6.      powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji problemowych stałych i okresowych, grup ekspertów i doradców dla rozstrzygania merytorycznych spraw Stowarzyszenia,

7.      uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

8.